Booking.com

買完電話卡同入油卡,我哋沿住 36 號公路向住 Þingvellir 國家公園進發。喺途中經過一個地方見好多車泊咗喺度,見咁多人喺度停低心諗梗係哩度有好嘢睇喇,於是我哋又停喺度跟大隊睇睇哩度有乜正嘢嘞不過跟住啲人群行過去又睇唔出嗰度有乜特別,嗰陣我重以為啲人停喺度係想睇遠處湖面上嘅倒影。後來返到香港睇返啲相先醒起,以前應該有好多人喺嗰度玩將啲石仔叠起整成一座座嘅小石塔,久而久之哩度嘅小石塔陣重演變成為一個景點。不過我估後來哩個石塔陣唔知因乜原因俾人清咗場,我哋重見到有告示牌 (上面張圖個大告示牌側邊有個細啲嘅告示牌) 叫人唔好再喺度玩叠石塔遊戲添。查實喺冰島真係四周圍都可以見到哩啲石塔叠喺度又冇人理,難得一個地方俾人玩叠石塔玩到咁有人氣,就咁清咗哩個場感覺實在係有啲啲可惜由哩個小石塔陣景點再揸多幾分鐘嘅車程,就到達我哋哩日金圈 (Golden Circle) 之旅嘅第一站 Þingvellir 國家公園嘞。架車揸到嚟 Þingvellir 國家公園,第一件事先要俾錢泊車。哩個停車場應該係到目前為止我所知冰島喺 Reykjavik 以外唯一要俾錢泊車嘅停車場嚟,而哩次嘅泊車費用就盛惠 ISK 500 大元。泊好架車跟住就向景區入口行過去嘞,喺入口哩度首先會見到一段長長嘅裂谷,裂谷中間有條小徑一直延伸到景區入面。冰島哩個北大西洋嘅島國,剛好位於 Mid-Atlantic Ridge(大西洋中洋脊)之上;大西洋中洋脊係由北美洲板塊同歐亞大陸板塊互相分離所形成。而冰島就處於大西洋中洋脊露出海面嘅一部份。Mid-Atlantic Ridge 貫穿冰島好幾個著名嘅景區,其中包括北部米湖地區嘅 Krafla 火山,冰島中部嘅 Vatnajökull 冰川,西部嘅 Þingvellir 國家公園同埋 Reykjanes 半島。

正因為 Þingvellir National Park 位於美洲同歐洲大陸之間嘅裂縫上面,嚟到哩度其中一個重點要做嘅事,就係去行吓哩條位於美洲板塊同歐洲板塊之間嘅小徑嘞。我哋沿住哩條行人路徑散步嗰陣,剛好碰到一班我估係嚟哩度玩學校旅行嘅小朋友。當熱情嘅香港叔叔嬸嬸遇上熱情嘅冰島小朋友 ……跟住路上嘅指示牌沿住條小徑一路行,去到我哋喺哩次冰島行程中見到嘅第一條瀑布 Öxarárfoss。Þingvellir 哩度之所以成為 Golden Circle 一個必定到此一遊嘅地方,除咗因為佢位於美洲同歐洲大陸之間嘅裂縫哩個特點之外,查實哩度亦係冰島民主政治嘅發源地嚟。冰島語 "Þing" 可以解作 "國會 (Congress)",而 "vellir" 就係 "法院 (courts)" 嘅意思;兩個字加埋,原來 Þingvellir 係 Congress Court 咁解。大約由公元 874 年開始,為咗逃避政治鬥爭而移居到冰島嘅挪威人同塞爾特人慢慢增加。群居社會漸漸產生維持社會秩序嘅需要,因為咁哩啲最初移居到冰島嘅人開始發展一套類似今日議會嘅政治制度。喺公元 930 年,冰島就建立咗世界上其中一個最早嘅議會;議會 (parliament) 嘅冰島語正正就係 Alþingi。喺 930 - 1798 年間,Þingvellir 哩度就係冰島議會舉行會議嘅所在地。喺 Þingvellir 圍咗個圈咁行,臨返到景區入口之前會經過冰島其中一座最早建成嘅教堂 Þingvallakirkja。哩座教堂最初嘅建築可以追溯到十一世紀,而哩度現時嘅木造結構係喺 1859 年嗰陣建成。冰島 1271 年以前獨立時代嘅詩人 Jónas Hallgrímsson 同埋 Einar Benediktsson 就係埋葬喺教堂側邊嘅一個小墓地入面。Þingvellir 哩度除咗泊車要俾錢之外,去洗手間都一樣要收費,兩樣收費都可以用信用卡找數。不過距離哩度只係幾分鐘車程有個我估係一個營地嘅地方,查實亦有免費停車場同洗手間可以俾我哋泊低架車去輕鬆吓嘅 。下面個地圖就記低咗到達 Þingvellir 之前嗰個小石塔景點、Þingvellir 國家公園、同哩個免費洗手間嘅位置。哩啲咁有益身心嘅好去處當然唔會剩係得我哋發現到啦 ,我哋去到借哩個洗手間用嗰陣都要排一陣間隊先有得去。解決咗啲小問題,跟住我哋就繼續向下一站 Strokkur Geyser 進發嘞。