Booking.com

哩日我哋去到下一站喺 Egilsstaðir 嘅民宿之前都冇乜好特别嘅景點要行,都係途中揾啲叫做有少少嘢睇嘅地方停一停攤抖吓;下面個地圖就記低咗哩個朝早我哋停留過啲中途站嘅位置。哩日第一個中途站係一處海邊嘅地方嚟,原本都冇諗住咁早就停第一站嘅,不過行過見哩度好多車泊咗喺度,大家心諗咁多人都喺度停車嘅話,跟大隊點都會有少少嘢睇呱 ~嚟咗冰島咁多日,到哩日先醒起要幫我哋今次冰島團嘅第五位團友,哩部 Subaru Outback 4WD 影吓相。喺哩度海邊散咗一陣步,跟住就上返車繼續沿住一號公路進發嘞。跟住第二個停站係喺 Djúpivogur,喺哩度停一停主要係因為想借個洗手間鬆一鬆 。喺 Djúpivogur 哩度有個碼頭,碼頭附近有個免費嘅洗手間;Djúpivogur 嘅位置大約就喺 Hofn 去到 Egilsstaðir 哩段路途嘅中段,所以哩個洗手間係哩段路程中一個幾熱門嘅停站位置嚟。喺哩個洗手間過冇幾遠嘅一處海邊有一個名為 Eggin í Gleðivík 嘅藝術擺設,哩個由冰島藝術家 Sigurður Guðmundsson 創作嘅戶外裝置,由 34 隻巨蛋代表 34 隻冰島嘅本地雀鳥;有機會去到嘅話,可以留意吓當中有一隻蛋係比其他蛋大隻啲嘅,嗰隻蛋所代表嘅雀鳥名為 Red Throated Diver,係 Djúpivogur 嘅市鳥嚟。喺 Djúpivogur 攤抖夠,跟住我哋就上車一鼓作氣直踩去 Egilsstaðir 度嘞。

由 Hofn 去到我哋嘅下一站 Egilsstaðir,頭一段路主要係沿住海邊嘅 1 號公路行進;到一處叫 Bberufjörður 嘅峽灣附近,就可以選擇轉行一條比較近嘅 939 號公路,向北面行一段路再接返上 1 號公路;如果行哩條路線,由 Hofn 去到 Egilsstaðir 就大約要行 187 公里。

而另一個選擇,就係繼續沿住海邊兜一條比較遠嘅路線全程行 1 號公路去到 Egilsstaðir;如果行哩條路線嘅話,由 Hofn 去到 Egilsstaðir 就要行 247 公里,路程比行 939 號公路多咗 60 公里。

不過 939 號公路係一條出名難行嘅公路嚟,我喺網上睇過幾個遊記直頭係用 "死亡 939" 嚟形容哩條公路;雖然查實咁嚟形容哩條公路係誇張咗少少,事關我睇過啲有關哩條 939 號公路行車嘅 Youtube 片段,見哩條路雖然崎嶇不過唔似有好危險嘅路段;不過基於安全至上哩個原則,我哋就選擇避開哩條 939 號公路情願行遠少少。查實除咗哩段路線之外,我哋出發前都有上去 road.is 查返我哋計劃行走嘅路線當中邊啲路段有 Gravel Road,可能嘅話我哋都會盡可能避開哩啲難行嘅路段。上面個截圖係我出發前喺 road.is 下載嘅一幅路況圖嚟;當時除咗 939 號公路係 Gravel Road 之外,查實 1 號公路轉向北面之前都有一段 Gravel Road 要行。當時我嘅考慮就係既然都諗住安全至上避開啲 Gravel Road 嘅話,咁就無謂避一段唔避一段,於是索性再兜遠少少,經 96 號公路轉入 92 號公路;行哩條路線由 Hofn 去到 Egilsstaðir 就要行 299 公里,比起行 939 號公路要行多個零鐘嘅車程。大約晏晝三點終於到達 Egilsstaðir,未去民宿辦理入住手續之前,我哋先去附近一間 Bónus 超市上貨,跟住就諗住去民宿搞入住手續同擺低啲行李嘞。