Booking.com

喺妖怪村行到晏晝十二點咁上下,就轉場過去溪頭自然教育園區睇睇嗰邊點環境嘞。哩度平日嘅入場費係台幣 $160,假日入場就盛惠台幣 $200。下面個導覽圖可以睇到哩個自然教育園區啲主要景點嘅位置。今次嚟玩之前一時大意冇查清楚哩度嘅環境,當我由園區入口行去大學池嗰陣,行到半路先開始發覺有啲唔對路 ~ 原來哩度嘅面積比我最初所想像嘅大好多;去到大學池嗰陣我已經可以確定哩日係唔可能行晒成個教育園區。結果就算只係揀咗幾個比較想去嘅景點去行,嗰日全程我都要用比較趕急嘅步伐先行得完個行程。由園區入口起步,先會經過一條叫翠虹橋嘅吊橋。沿路嘅山徑都鋪得幾靚,沿途重經常可以見到松鼠出現。啲松鼠查實俾嚟哩度嘅遊人喂嘢食喂到慣晒已經完全唔驚人,佢哋一見到有人坐抵就會走出嚟等人喂嘢俾佢哋食由園區入口經大學池步道,大約行咗 20 分鐘,就到達大學池嘞。原來哩個大學池原本係日治時代嗰陣嘅一個伐木貯存場所嚟。後來台灣光復之後啲伐木作業就停咗,台大實驗林管理處於是將哩個原本荒廢嘅水池加以整治,美化週圍嘅環境,又喺水池中央搭建一座拱形嘅竹橋。

因為哩個水池係台灣大學轄下嘅大學實驗林所管理,咁順理成章就將哩個觀景池取名為「大學池」嘞。喺大學池影吓相行咗個圈,跟住就起程向神木嗰邊進發嘞。

由大學池回程哩段路改行大學池林道,沿途有一段木屑步道。再由幽靜步道轉向神木林道,喺神木林道可以見到嗰座有七層樓咁高,穿梭於柳杉林之間嘅空中走廊。我由大學池出發,大約行咗大半個鐘時間,就到達神木哩度嘞。

 

據說哩碌神木已經有 2800 年嘅歷史;佢本身係一碌紅檜木嚟,高度大約有 46 公尺,樹圍 16 公尺,樹幹直徑 4.33 公尺。查實哩碌神木樹幹中間因為真菌侵蝕已經枯萎形成中空狀態,不過因為剛啱佢中間包住嚿巨石,嚿石家陣就變咗支撐住哩碌神木嘅基石,令佢就算枯咗都重可以戙直喺度,成為今日園區入面嘅一個奇觀。

喺園區入口、大學池同神木哩度都有休息站,站內有洗手間同熟食攤檔;行到嚟神木哩度已經成一點半鐘過晒食晏時間,於是就喺哩度唞一唞,喺熟食檔買咗個炒米粉做午餐嘞。大約晏晝兩點鐘就開始由神木出發回程返去園區出口嘞。由神木約莫步行十分鐘,先會去到空中走廊嘅出入口。哩座空中走廊查實係一條架空廊道嚟;走廊嘅出入口都係喺同一個位置,全程環繞一圈從入口到出口大約 220 公尺長,最高點距離地面有 22.6 公尺,相當於 7 層樓嘅高度。喺哩個高度穿梭於園區入面嘅柳杉林當中,感覺相當特別。可能因為走廊嘅地板係鐵網結構嘅關係,喺走廊上面行嗰陣查實可以睇到腳下面嘅景物;因此雖然走廊兩邊都有鐵欄圍住,但係喺上面行嗰陣依然會有少少腳軟嘅感覺喺空中走廊行完一圈,就直往園區嘅出口進發嘞。我由空中走廊大約行咗大半個鐘就行返到園區嘅出口,跟住就行過去巴士站嗰邊等車,搭上三點半鐘開出嘅公車返台中嘞。