Booking.com

顧特卜高塔位於舊德里市南面,其實新舊德里並沒有明顯分界,如果你響德里見到周圍馬路寬闊建築物美倫美煥咁你就係身處新德里;如果你見到周街雀鳥動物搶食垃圾建築物破爛再摸摸自己發覺一臉灰塵咁你就係身處舊德里。

導遊首先帶我地去咗間中式餐廳食午飯;我估個導遊都估唔到個團第一餐就食中菜,間餐廳舖號叫 The Near East,位置就近顧特卜高塔景點。佢地侍應服務都算欣勤,經他們詳細介紹之下我地至發現原來桌上有幾味中式點心 。間餐廳裝修餐具衛生程度可以接受,洗手間都算乾淨,如果行完顧特卜高塔想響附近揾個地方坐坐呢間餐廳都可以係個選擇。餐廳地圖坐標我記咗響第一篇 Get Ready 篇入面提到 delhi.kml 的地標檔內,google map 坐標為 28.558428639193, 77.1646180198161。食完飯跟住就出發去行顧特卜高塔 (Qutab Minar)。顧特卜高塔建築群最初始建於1199年,在1231年、1368年和1503年陸續增建,屬於印度德里蘇丹國的伊斯蘭教建築,同時也是早期阿富汗建築的典範。顧特卜高塔是奴隸王朝 (Slave Dynasty) 德里蘇丹國的創立者顧特卜烏德汀艾巴克 (Qutab-ud-din Aibak) 所建,是為了紀念1192年阿富汗伊斯蘭教征服印度教拉吉普特王國的勝利之塔。為了象徵伊斯蘭的勢力,塔上的銘文宣稱要讓真主的影子投射到東方和西方。當顧特卜去世時,高塔僅建了第一層,後來由他的女婿伊爾圖特密許 (Iltutmish) 繼續接手,另外增加了以紅砂石建造的三層樓。這三層外壁帶有半圓形與三角形凸壁相間的凹槽縱溝。之後接任者 Firoz Shah Tughluq 又以白色大理石混合紅砂石增加了第4、5層,讓它呈現平滑的圓筒形。到現在整個顧特卜高塔共分5層,塔高72.5公尺,塔基直徑約14.3公尺,塔頂直徑約2.5公尺。

顧特卜高塔

顧特卜高塔

顧特卜高塔

響高塔前面有一條高約7公尺的鐵柱 (Iron Pillar),鐵柱上面記述著鐵柱來自他處廟宇,是為了紀念笈多王朝 (Gupta) 國王 Chandragupta Vikramaditya 而鑄造。在鐵柱的頂端有一個洞,沒有後人知道這支鐵柱是如何鑄造的,只知道鐵柱純度百分之百,並且經歷一千多年都沒有生鏽。

顧特卜高塔

傳說中如果背對著鐵柱以雙手環繞,那麼願望就會成真 ~~ 唔知點解亞洲文化好鍾意同啲古跡作埋晒啲咁嘅古仔,不過作之前我覺得真係應該要諗清楚,個場日日咁多遊客騰出騰入,一人同你以雙手環繞一嘢,日子有功真係鐵柱都磨成針;不過現在印度政府已經將鐵柱圍起來,遊客只能在一旁觀賞冇得玩同鐵柱抱抱了。

其實顧特卜高塔建築群個場周圍都係啲綠草如茵嘅公園,當地印度人好多入去個場道食吓嘢放吓狗比啲小朋友響草地跑嚟跑去咁就過咗一個好舒服嘅下午,如果有時間就咁入去啲草地散吓步都不失為一件賞心樂事。

可惜我地團個印度當地導遊完全當我地係一班鴨仔咁趕,條茂利首先帶我地響場外圍住佢聽景點介紹,跟住一入場就同我地班鴨仔講比十分鐘時間我地影相跟住走人,雖然我地都冇聽佢點,並冇準時返去集合地點,但都比佢攪到我地行得鬼咁急。後來上旅遊巴時我地同香港個領隊講,上車之後個印度導遊就沙晒冧,話驚放工塞車去到愛加拉會攪到好夜至有晚飯食。頂條友又係當我地惾嘅,首先我地已經身處市中心外圍塞車本應冇咁嚴重,同當日係星期日,你去邊鼠揾咁多人出條街道放工塞車呀!

上番旅遊車跟住就係一程五個鐘頭嘅車程直去我地嘅下一站 - 愛加拉。曼長車程冇乜嘢好做於是換支長鏡影吓當地民生。