Booking.com

喀什米爾 (Kashmir) 係南亞次大陸西北部 (青藏高原西部和南亞北部的交界處) 的一個地區,曾為英屬印度的一個邦。面積228,478平方公里。第二次世界大戰後,印度和巴基斯坦從英國獨立,原英屬印度內部的喀什米爾土邦嘅當地王公希望加入印度,但當地居民多信奉伊斯蘭教,卻希望加入巴基斯坦,因此歸屬難定。印度和巴基斯坦為此爆發了幾次戰爭。現在喀什米爾大部份領土由印度控制,少部份由巴基斯坦控制。另外,印度認為中國控制了喀什米爾東部的一些領土,而這些領土現時分別被劃入了中國的西藏自治區及新疆維吾爾自治區,即班公錯附近的地區,印度稱之為阿克塞欽地區,1962年中印邊境戰爭期間為西段戰線。喀什米爾地區現在由三個國家分治:巴基斯坦控制了西北部地區 (自由喀什米爾和喀什米爾北部地區),印度控制了中部和南部地區 (查謨-喀什米爾邦),而中華人民共和國則控制了東北部地區 (阿克賽欽和喀喇崑崙走廊)。錫亞琴冰川 (Siachen Glacier) 同時被印度和巴基斯坦所控制,印度控制了其中大部分地區,而巴基斯坦則控制了其中較低的山峰。巴基斯坦聲稱對除中控喀什米爾以外的地區都是巴基斯坦領土,而印度一直沒有正式承認中國和巴基斯坦對該地區的控制權,聲稱包括中巴於1963年簽署的邊界協議中所劃歸中國的喀喇崑崙走廊地區等都屬於印度領土。巴基斯坦將整個喀什米爾地區視為有爭議的領土,而印度則援引其憲法證明喀什米爾地區為印度不可分割的一部分。喀什米爾地區也有一部分人傾向於獨立建國,但是由於種種原因受到印度和巴基斯坦的共同反對。由於印巴兩國都擁有核武,喀什米爾向來被認為是世界上最具危險性的領土爭端之一。印巴兩國為了爭奪喀什米爾地區曾經爆發了三場戰爭:1947年第一次印巴戰爭、1965年第二次印巴戰爭和1971年第三次印巴戰爭,還有最近一次1999年在印控喀什米爾的卡吉爾(Kargil)地區爆發的卡吉爾邊境衝突(Kargil War)。斯里納迦(Srinagar)是喀什米爾在英屬印度時期的土邦首府,海拔1600米,坐落於該地區最大的蕪拉湖畔,是著名的避暑勝地,也是現在印控喀什米爾地區的首府。


汽車駛到達爾湖後,領隊首先安排我地番船屋放低行理同食啲嘢,之後再出發去參觀當地嘅蒙戈爾花園。

喀什米爾位於印度較北位置,因此氣侯比較清涼,自古以來便成為印度王宮貴族的避暑勝地。早在蒙戈爾王朝時期,就有君王紛紛在此建立皇宮花園,是當年皇族散心避暑的好去處,到現在則演變成觀光客必到的旅遊景點。

喀什米爾有三個比較大的蒙戈爾花園,分別係帝國噴泉花園 (Chasma Shahi Garden)、夏李馬巴兒花園 (Shalimar Garden)、同尼夏巴兒花園

(Nishat Bagh Garden);今次個團就帶我地到尼夏巴兒花園參觀,花園 google map 坐標為 34.1257672967538, 74.880473613739。

尼夏巴兒花園建於1633年,花園中央為水道和噴泉,兩旁則是對稱式的花圃綠地,以及一大片由蒙戈爾王朝植栽至今的迦納樹 (Chinar),迦納樹是喀什米爾隨處可見的省樹。行完花園跟住又到 shopping 時間,個團安排我地到當地嘅地氈廠參觀,響地氈廠上完堂買完嘢出番嚟個天都差唔多黑齊。響達爾湖有好多水上小販,當他們得知邊間船屋有遊客入住,便會從早到晚不停到訪兜售貨品,你對佢地邊個啲貨色有興趣就放佢地入船屋,咁佢地就響船屋入面攤開晒啲貨品比你揀。住響船屋入夜之後除咗招呼呢班小販之外基本上都冇乜其他世藝。